Strategi för funktionshinderpolitiken

I mitten av juni gav Socialdepartementet ut En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken (pdf) efter beslut av regeringen. Notera att ordet handikappolitik inte används längre. Strategin gäller för 2011-2016. De nationella målen (en samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning) är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Funktionshinderpolitiken är tvärsektoriell.

I strategin finns inriktningen av insatser inom nio prioriterade områden, bland annat utbildningspolitiken, it-politiken, ökad fysisk tillgänglighet och kultur, medier och idrott. En central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt. Därför har insatserna blivit mer systematiska, konkreta och mätbara.

Inom området kultur, medier och idrott är ett av inriktningsmålen att möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska förbättras. Regeringen inriktar insatserna på bland annat att tillgänglighetsperspektivet bör finnas med från början när verksamhet, information och lokaler planeras och att tekniken ska användas för att öka tillgängligheten. Regeringen anser också att de regionala biblioteksverksamheterna bör kunna samordna sitt arbete för att utjämna skillnader mellan kommunerna och följa upp bibliotekslagens tillämpning. För att uppnå det här kommer regeringen att ge Kulturrådet i uppdrag att arbeta med delmål under 2011-2016. Målen är att samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, bibliotek-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha

  • en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013
  • åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016
  • webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanspassade senast 2016

Under området it-politiken framgår det att E-delegationen håller på med ett projekt för att utveckla den tidigare Vägledningen för 24-timmarswebben. Vägledningen har bytt namn till Vägledning för webbutveckling och finns i en beta-version på http://www.webbriktlinjer.se/.

Om den här strategin följs och efterlevs kommer vi förhoppningsvis att ha ett mer tillgängligt samhälle när 2016 är slut.

//Maria Lundqvist

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s