Ett bibliotek för alla?

Enligt bibliotekslagen är det folkbibliotekets uppdrag att vara tillgängligt och anpassat för alla användares behov. Biblioteken ska också särskilt prioritera bland annat personer med funktionsnedsättning. Men är det alltid så? Vad händer när olika intressen och behov krockar?  Mikael Borg har studerat detta närmare i sitt välskrivna examensarbete.

Lunds_universitet_C2r_CMYKDen osynliga användaren – Hur kan bibliotek förbättra servicen för användare med osynliga funktionsnedsättningar? är titeln på Mikael Borgs masteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Med uppsatsen vill Borg bidra med insikter om hur personer med osynliga funktionsnedsättningar upplever dagens bibliotek. Han vill med studien ”klargöra hur ett biblioteksrum i förändring påverkar denna användargrupps upplevelser av biblioteket som offentligt rum”. Han vill också ”ta reda på hur väl bibliotekens bemötande är anpassat för användargruppen”. Det här är ett område där det inte finns så mycket forskning och uppsatsen fyller ett tomrum.

De intressanta frågeställningarna är:

  1. Hur fungerar ett modernt biblioteksrum för personer med låg stresströskel och sensorisk överkänslighet?
  2. Kan biblioteksservice och bemötande som särskilt utvecklats för användare med osynliga funktionsnedsättningar innebära en risk för stigmatisering av dessa personer?
  3. Vilka åtgärder kan bibliotek göra för att fler användare med speciella behov ska känna sig välkomna?

Studien fokuserar främst på personer med diagnoser inom autismspektrumet. Metoden Borg använder sig av är intervjuer och litteraturstudier. För studien har han intervjuat fyra personer: Folkbibliotekarien, Mamman, Användaren och Forskningsbibliotekarien. Även om fyra personer inte är något särskilt stort underlag så  bedömer Borg att han ändå kan dra slutsatser ur sitt material. Borg har också en personlig koppling till ämnet, han har en som med autism och det märks i hans engagemang i arbetet.

I de slutsatser Borg drar kommer han fram till att det finns många faktorer i det moderna biblioteksrummet som innebär svårigheter för informanterna. Moderna, större bibliotek har ofta stora ytor, hög ljudnivå och är svåra att orientera sig i. Därför kan ett filialbibliotek ge en större trygghet istället. När nya biblioteksrum planeras är det viktigt att mängden överväldigande intryck kan minskas och att det finns lugnare delar i lokalen.

Jag ser en reell risk för att människor som behöver en lugn och tydlig miljö kan bli utestängda från större biblioteken och att strävan efter att skapa en mötesplats för alla kan få motsatt verkan, med större segregation som följd.

Borg konstaterar också:

Att ge anpassad service för utvalda grupper är komplicerat och kan, om det genomförs på ett ogenomtänkt sätt, få effekten att människor känner sig ofrivilligt utpekade.

Det är alltså viktigt med det bemötande som bibliotekspersonalen ger och att biblioteken aktivt arbetar med bemötandefrågor. Ett bra sätt är att samarbete med personer eller föreningar som representerar de berörda grupperna och att tillsammans arbeta med att förbättra service och bemötande.

Genom att arbeta mer medvetet med tydlighet i design och bemötande skulle biblioteken kunna bli en mer välkomnande miljö för personer som upplever att de har svårigheter att orientera sig och känner osäkerhet inför offentliga rum.

Alltså, studien betonar vikten av möjlighet att kunna avskärma sig, utbildning av personalen och samarbete med berörda organisationer. Jag hoppas på att fler studier görs inom området så vi kan fylla på med mer kunskap.

Läs uppsatsen, diskutera med kollegor och fundera hur ni på ert bibliotek kan arbeta för att förbättra servicen för era användare med osynliga funktionsnedsättningar!

//Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s