KB i SR med anledning av IFLA

Kungliga bibliotekets chef och vår riksbibliotekarie Gunnar Sahlin intervjuades i Sveriges Radios Kulturnytt onsdag 11 augusti med anledning av att IFLA öppnade i Göteborg.

Samarbete!

Sahlin talade om vikten av nationellt samarbete och gav som exempel utredning och arbete kring att få till stånd en ny gemensam nationell katalog.
På regional nivå tog han upp vikten av samarbete regionalt mellan bibliotek kring olika typer av medier. I Danmark samarbetar man bland annat kring digitalt musikbibliotek. I Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har vi sedan några år inlett samarbete kring vårt mediebestånd och gemensamt transportsystem – vi har börjat bra, inte sant?

Även på departements- och myndighetsnivå måste samarbete bli bättre. För bibliotekens del skulle ett tätare samarbete mellan kultur- och utbildningsdepartementen kunna betyda mycket.

Inga tjuvstarter här inte…

Teknisk utveckling när det gäller medier har bara börjat. Digitalisering är en fördel och väg för bibliotek när man vill öka barns intresse.
Biblioteken ska vara arkiv, arbets (och studie-)plats och ett tillgängligt mediacentrum, sägs det också i programinslaget som avslutas med att ”det är hög tid för svenska bibliotek att komma ur startgroparna och blicka framåt”.

För visst är det några sekunder sedan startskottet gick?
// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

Nationellt folkbildningssamarbete får pengar

Regionbiblioteket i Kalmar län får tillsammans med Stockholms, Östergötlands, Värmlands och Jönköpings län 400 000 kronor av Kulturrådet, i ett första skede, till ett folkbildningsprojekt för att minska den digitala klyftan.

Projektet ”IKT-lyft” som startar i höst, är ett  3-årigt nationellt projekt och har alltså beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet.  Syftet är att på sikt göra Internet och digital information till ett verktyg i vardagen för alla. Idag använder nästan en tredjedel av Sveriges befolkning inte Internet som ett vardagsredskap. De främsta anledningarna är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika slags funktionshinder.

Delprojektet i Kalmar län kommer att ha två huvudinriktningar:

  • Att marknadsföra bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare.
  • Att inleda ett samarbete mellan bibliotek, studieförbund och folkhögskolor för att fler ska få tillgång till samhällsinformation.

//Christer Bergqvist

Ungdum

Stavfel eller nedsättande benämning? Inte alls. 🙂

I medlemsbrevet från Facebookgruppen ”Biblioteken i Höganäs”, förklarar Erik Edwardson vad Ungdum är :

”Filip Svensson och Tobias Landström går på Kullagymnasiet och de har gjort webbplatsen Ungdum , som ska vara Nordvästra Skånes digitala kulturscen för ungdomar.

På Ungdum kan du gå in och lyssna på De oroväckande, EVA, Julia Persson och Make my day.”

Blir Du nyfiken och vill ha mer kött på benen, kan Du läsa Helsingborgs Dagblads intervju med Ungdums grundare och/eller läsa Eriks blogginlägg.

Själv tycker jag att det är ett trevligt initiativ. Jag hoppas att projektet faller väl ut och att det kan ge andra inspiration och input till att starta liknande verksamheter i vår region. En konsekvens av IKT-samhällets fortsatta framväxt är ju just att det lokala/regionala får mer plats och att man bygger sin identitet på detta. Precis som man själva skriver är det ”bra att få lokal uppmärksamhet innan man försöker att erövra världen. På sidor som Myspace förvinner man lätt i mängden. På Ungdum får varje projekt mer plats att synas och kan på så sätt nå ut till en större publik. ”

//Nils Grönlund
.

Googles globala internetbibliotek- kulturgärning eller hot mot upphovsrätten?

Att ”Google Boksökning”, som projektet att skapa ett globalt internetbaserat bibliotek med 80 miljoner titlar kallas, redan är igång känner ni säkert till. Kanske inte lika känt är det att man samarbetar med bibliotek världen över, t.ex. Harvard University och Oxford University och att man redan har skannat in runt 7 miljoner titlar. Att tillgängliggöra denna mängd titlar för alla via Nätet och på alla språk måste ju enbart ses som positivt? Det måste väl vara alla biblioteks våta dröm att kunna lotsa sina låntagare till 80-miljoner titlar av gratis e-böcker utan dyra nättjänstabonnemang? Eller?

Pelle Snickars, docent och forskningschef på KB kallar projektet för en kulturgärning ”av närmast bibliska mått”” medan Europeana (http://www.europeana.eu), det europeiska digitala biblioteket som vi rapporterat tidigare om här på Bloggen, tillkom som en reaktion på ”en från EU-håll uttalad rädsla för att tappa en stor mängd kulturskatter till Google”

Inte helt överraskande är frågan om upphovsrätten en stötesten. Hela böcker kan man automatiskt komma åt om upphovsrätten inte gäller längre. Gäller upphovsrätten och inga andra avtal finns, kan man som användare bara komma åt kort bakgrundsinformation och ett par kortare stycken ur boken. Man får också information om var boken kan köpas och på vilket bibliotek den finns. I USA har stämningarna för kränkningarna mot upphovsrätten haglat, men nu tycks man ha enats. Avtalet har mycket konkreta verkningar här i Sverige.

I dag hålls ett seminarium i Författarförbundets regi för att diskutera avtalet från en nordisk synvinkel. Författarförbundet verkar för en stark upphovsrätt men Google-avtalet är något helt nytt som man måste ta ställning till.

Är månne upphovsrätten inne i en ny fas eller är det måhända dess dödsryckning vi ser? Oavsett vad man tycker, öppnar sig helt nya möjligheter för e-böcker som företeelse och för kulturförmedling á la 2000-tal. Det blir ännu mer tydligt att bibliotekets monopol på litteraturförmedling sedan länge är brutet och att rollen som litteraturförmedlare blir ännu mer otydlig.

//Nils Grönlund

Folkbildning i nya kläder

Hej

Efter möte idag 23/2 mellan Regionförbundet, Regionbiblioteket och Länsbildningsförbundets AU kom vi fram till följande satsning i Kalmar län:

Spår 1. Marknadsföring av bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare

Inom ramen för CFL-projektet ”öka den digitala delaktigheten”, tog Regionbiblioteket tillsamman med ett antal cirkelledare fram ett digitalt material (http://biblardig.wordpress.com/). Detta material skall nu från länets 12 bibliotek marknadsföras gentemot cirkelledare. Tillsammans med Sv och ABF i Kalmar och Oskarshamn har vi tagit fram en modell för detta samarbete. Modellen ska denna vecka testas i just Kalmar och Oskarshamn. För inbjudna cirkelledare från samtliga studieförbund kommer det digitala materialet att gås igenom . Om modellen fungerar går vi vidare till länets övriga kommuner. Vår målsättning är att i samarbete med studieförbunden nå ut massivt med detta material inom folkbildningen. Bakom projektet står Länsbildningsförbundet och Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län. Projektet har fått stöd av Folkbildningsrådet.

Spår 2. Bildning i nya kläder, samarbete mellan bibliotek och folkbildning i Kalmar län
Ca 25 % av befolkningen är idag inte digitalt delaktiga. Allt mer samhällsinformation finns i dag på webben. Och inom en inte allt för avlägsen framtid kommer merparten av informationen enbart vara tillgänglig via webben. Länsbildningsförbundet och Regionförbundet/Regionbiblioteket vill inleda ett samarbete för att merparten av länets invånare, genom ett samarbete mellan bibliotek och folkbildningen skall få tillgång till samhällsinformationen. Ett nytt folkbildningsprojekt, men i nya kläder. Vår ambition är att få tillstånd en mängd kortare studiecirklar över hela länet och andra utbildningstillfällen med följande innehåll:
• Internet
• E-post
• Webbsidor med samhällsinformation

Bibliotekens roll skulle bli någon form av vägledare till samhällsinformationen i samarbete med folkbildningen. Projektet skall förmeras vid en workshop den 6 eller 7 april. Regionförbundet blir inbjudare och inbjudna blir studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och representanter för Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet.

//Christer Bergqvist, Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län

Enkäten om Nättjänstveckan 2008

Här kommer resultatet av den webbenkät om nättjänstveckan 2008 som gjordes av Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar: Utvärderingen av nättjänstveckan 2008

Siv Carlsson på Regionbibliotek Kalmar skall ha en stor eloge för den fina insatsen med att skapa och administrera enkäten! 🙂

 

Några allmänna reflektioner om detta resultat som jag, med en dåres envishet, gärna framhåller är:

  • Den nästan totala uppslutningen. 23 av 25 bibliotek har svarat och även de bibliotek som inte genomförde nättjänstveckan har faktiskt också svarat.
  • Även om man inte aktivt och direkt deltog i Nättjänstveckan, så var man ändå inte helt borta, eftersom vi skickade ut tryckt informationsmaterial till samtliga 25 bibliotek.
  • Glädjande nog tycks ni uppskatta Länsbibliotek Sydosts och Regionbibliotek Kalmars arbete med denna vecka, liksom vårt egenproducerade gemensamma material.
  • På minussidan är väl främst det faktum att bara 81 % av biblioteken använde webben för att informera om kommande aktiviteter. Detta borde ju vara 100 %!

I övrigt får ni själva läsa och begrunda. Förhoppningsvis leder Nättjänstveckan och synpunkterna från denna webbenkät till ny input i form av t.ex. nya idéer och till kvalitetshöjningar, i era respektive organisationer. Det vore ju bra om nättjänsterna får den uppmärksamhet de förtjänar, på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten.

 

// Nils Grönlund

”Paradigmskifte eller akademisk panik?”

Detta är titeln på en studie från Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, vilket kanske inte säger så mycket.  Undertiteln ”Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter?” är desto mer talande. Även om ni folkbibliotek kanske inte är den primära målgruppen för författarna, finns det  mycket som är relevant även för er.  T.ex. en beskrivning av nätgenerationen, unga och lärande och medievanor. Rapporten kan ni läsa här: http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/paradigmskifte_el_akademiskpanik.pdf

Tack Thomas Olofsson på Kalmar stadsbibliotek för detta mycket intressanta tips! 🙂

//Nils Grönlund