En dag om bemötande som även gymnastiserade skrattmusklerna

Till biblioteken kommer alla slags människor. Ju mer kunskap vi har om människors olika behov, desto bättre bemötande kan vi ge bibliotekens besökare. För att ta upp den frågan arrangerade Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar utbildningsdagen Vem är det vi möter? i Kalmar i mars i år. Det  var en uppskattad dag som handlade om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här är ett blogginlägg från dagen. Redan då var det bestämt att det skulle bli en fortsättningsdag på temat bemötande av olika typer av funktionsnedsättningar.

IMG_0317I torsdags i förra veckan, 16 oktober, var det dags för dagen Vem är det vi möter? – Del 2. Denna gång träffades vi i Växjö. Dagen inleddes av Malin Ovesson som på ett mycket personligt sätt berättade om hur det är att leva med tvångssyndrom. Malin berättade med glimten i ögat om tvångssyndromet som hon haft med sig hela livet och vad det har inneburit för henne och hennes liv. Om du vill höra Malin berätta själv så kan du titta på det här avsnittet av Outsiders där Malin är en av de medverkande.

Därefter medverkade Kennerth Björn från FUB Växjö under rubriken Vem pratar du med?. Kennerth talade om utvecklingsstörning, begåvningsprofiler och vad som kan vara svårt att greppa för personer med utvecklingsstörning. Han gav oss en rad råd och hans främsta råd till bibliotekspersonalen är att tala till personen och inte till ledsagaren. Här är Kennerths presentation.

Den största delen av eftermiddagen ägnades åt improvisationsteater. Det var teatergruppen Banditsagor som tillsammans med deltagarna med humor och allvar gestaltade olika tänkbara scenarier om bibliotek och bemötande. Ingen av deltagarna behövde gå upp på scen utan bidrog på andra sätt. Sällan har jag skrattat så mycket på arbetstid.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner för att deltagarna skulle få möjlighet att reflektera över dagens program och också hur man vill jobba vidare på hemmaplan.

Tack till er alla som deltog med liv och lust!

//Maria Lundqvist, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Annonser

Om en dag med många möten – Kalmar 5 mars

collageOnsdagen den 5 mars bjöd Regionbibliotek Kalmar län och Länsbibliotek Sydost in till en dag om bemötande. Vi kallade dagen Vem är det vi möter? och runt 50 personer strålade samman i en föreläsningssal på Länsjukhuset i Kalmar. Syftet med dagen var att lyftan frågan om bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att lära oss mer om det. Det blev en dag full av intressanta föreläsningar, berättelser ur livet med skratt och allvar och så filmvisning.

Hurra för lagförslag!
Först ut var Anna Fock, frilansande kommunikatör som framför allt arbetar med funktionshindefrågor. Anna inledde med att utbringa ett hurra för det lagförslag mot diskriminering av funktionshindrade som kom den 3 mars. Sen fortsatte hon att tala om funktionsnormer och redde ut begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionssätt och funktionshinderperspektiv. Hon talade också om FN:s övervakningsprocess om hur länder sköter sig på funktionshinderområdet och där rapporter skrivs och förhör hålls vartannat år. För Sveriges del blir det förhör i april. Bland annat har FN synat vår diskrimineringslagstiftning och rätten till personlig assistans, områden där Sverige behöver bättra sig. Personer som är berörda har rätt att överklaga fattade beslut direkt till FN. Hon kom också in på lagar, som LSS och SoL, som finns i Sverige.

Filmtajm
Därefter var det dags för Jenny Lenemark, Maria Agnesson och Anette Gullming från Makt i media att ta plats och berätta om deras nyhetssida som drivs av personer med funktionsnedsättningar och består av reportage, intervjuer, foto, film, webbradio, bloggar, krönikor och webb-tv. Det är en nationell sajt med medel från Arvsfonden. Makt i media har sin bas i Karlskrona men har också skribenter som medverkar på distans. Projektet skapades för att de såg ett behov i Blekinge om att lyfta målgruppen och ge människor med funktionsnedsättning en chans att få uttrycka sig. Ledstjärnan är att fokusera på det som deltagarna kan.

Det är inte bara nyheter med funktionshinderperspektiv även om de sträver efter att innehållet ska vara lättläst. Bland annat har de åkt till Bingolotto och Melodifestivalen och gjort reportage därifrån. Makt i media har elva reportrar som jobbar i grupper. Just nu var de särskilt glada över att en av deras reportrar fått jobb som bloggare på Radio Blekinge.

Under hösten som gick gjorde de tre filmer. Häxans hämnd gjorde de under ett läger en helg. Den filmen fick vi se och Anette som spelar häxan varnade känsliga tittare. Här kan du se fimerna.

Med tanke på att projektet bara varit igång ett år ungefär är det imponerade hur mycket de hunnit med och hur välfylld sajten är. Har du nåt som händer hos dig? Makt i media kommer gärna ut och gör reportage.

Aspergers syndrom och autism
Eftermiddagen ägnades åt att titta närmare på hur det är att leva med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Först ut var Pia Malmberg-Kronvall och Eva Zryd från Autism- och Aspergerföreningen i Kalmar län. Genom deras engagemang och personliga erfarenheter fick vi en gedigen genomgång av vad det innebär att leva med autism och Asperger. Vi fick veta mer om social interaktion, kommunikation, stereotypa beteenden, begränsad exektutiv förmåga, tidsuppfattning, svårigheter att uppfatta och bedöma och annorlunda perception. Personer med Asperbergs och autism föds med funktionsnedsättningen och det har inget med begåvning att göra. En myt de slog hål på är att personer med autism inte har några känslor. Handfasta råd för bibliotek är att öka kunskapen bland personalen, erbjuda tysta platser (även på barnavdelningen) och avgränsade rum och ytor, att inte stå bakom disken, fånga upp specialintressen och att våga fråga.

ADHD och Tourettes syndrom
Gunilla Stieng är en av Hjärnkolls 300 attitydambassadörer och arbetar för Riksförbundet Attention. Gunilla har sjäv ADHD och berättade öppenhjärltigt om vad det inneburit för hennes liv. Kärnsymptomen för ADHD är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Det här är symptom som även finns hos Tourettes syndron med där ofrivilliga, återkommande kroppsrörelser och ljud och läten kommer till. För Gunilla har ADHD varit en drivkraft, hon har fått mycket gjort, men det har också gjort att hon upplever det som ett problem att hon pratar mycket. Gunilla konstaterar att det inte går lika bra för andra med ADHD som det gjort för henne. Impulsivitet kan användas till både bra och dåliga saker. Gunilla tror att det kan vara så att personer med ADHD och Tourettes syndrom inte kommer till bibliotek i någon större utsträckning eftersom de inte vill utmärka sig. Därför är det viktigt med en tillåtande attityd hos bibliotekspersonalen.

Till sist
Anna Fock avslutade med att sammanfatta dagen och konstatera att vi ska skapa en tillgänglig miljö i bred bemärkelse och erbjuda stöd för den som behöver. Jag tror att de flesta gick hem från dagen med många tankar, nya kunskaper i bagaget och nya sätt att se på bibliotekverksamhet när det gäller bemötande av personer med funktionsnedsättningar.

//Maria Lundqvist

Hur enkelt avhjälpt är det egentligen?

Boken Enkelt avhjäkpInför tillgängligetsåret 2010 arbetade vi mycket på biblioteken med tillgänglighetsfrågan. Bibliotekens lokaler och webbar inventerades och vi jobbade med tillgängligheten till verksamheten och  bemötande på olika sätt. Tillgänglighetsplaner upprättades och mycket åtgärdades. 2010 är passerat och fortfarande återstår mycket att göra. Tillgänglighetsarbetet är en process som vi hela tiden måste hålla aktuell och levande.

2005 gav Boverket ut boken Enklare utan hinder som kan ses som en grundbok i tillänglighetsarbete. Nu finns det en uppföljning som heter Enkelt avhjälpt – så här kan det gå till. Boken innehåller nio exempel, både från den offentliga och den privata sektorn, runt om i Sverige där man framgångsrikt har arbetat med att förbättra den fysiska tillgängligheten. De olika processerna beskrivs med hur organisationen sett ut, vilka hinder man stött på, hur man löst det ekonomiska, vilka positiva effekter man nått och så vidare. Ett av exemplena är från vår region och handlar om entrén till en klädbutik i Karlshamn. Det här är bok med bra bildmaterial att hitta inspiration i för den som vill jobba vidare med att förbättra tillgängligheten. Båda böckerna finns att köpa eller ladda ner. Enklare utan hinder finns också i DAISY-format. Klicka på länkarna ovan.

Regeringen kommer under 2011 att fastställa en ny strategi för funktionshinderpolitiken. Läs mer om det här.

Vilka frågor är aktuella ute på biblioteken just nu? Vad brottas ditt bibliotek med?

//Maria Lundqvist

Tillgänglighet – dags att ta ett tag igen!

Nästa år är det året då målen i den nationella handikappolitiska planen Från patient till medborgare ska var uppfyllda.  Biblioteken har länge arbetat med tillgänglighetsfrågor på olika sätt. Inventering av lokaler har gjorts, webbplatser och tryckt information har granskats, bemötandefrågor har belysts och tillgänglighetsplaner har skrivits.

Nu är det dags att summera och fundera på hur arbetet kan gå vidare. Är något av tillgänglighetens olika ben kortare än de andra? Vad behövs ta tag i? Finns det luckor att fylla igen?

Handisam är myndigheten för handikappolitisk samordning och på deras webbplats finns en hel del bra material att ta del av.

Börja med att titta på filmerna om tillgänglighet. Trots det komiska  i dem får du en tankeställare och underlag för vidare diskussioner. Handisam har bland annat gett ut Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet och Ord som taggar – en broschyr om ord och funktionsnedsättning. Ta del av det materialet och övrigt material som de ger ut och beställ gärna till ditt bibliotek

Plocka fram era tillgänglighetsplaner. Vad kan bockas av? Revidera om det behövs. Handisam har checklista för handlingsplaner. De har också en checklista för den som gör arrangemang av olika slag.

Länsbibliotek Sydosts sida om tillgänglighet finns mer material och länkar att ta del av.

Hör gärna av dig om du vill diskutera vidare eller om du har stött på något hinder du vill ha hjälp med att komma runt.

/Maria Lundqvist
Länsbibliotek Sydost

Enkelt avhjälpt – strategi för tillgänglighet

Enkelt avhjälpt – Strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolitiken är titeln på den nya strategi om hur målen för tillgänglighet ska nås fram till år 2010. Strategin presenterades av regeringen den 25 september och innehåller följande områden: enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik och tillgänglig statsförvaltning. Strategin talar klart och tydligt om vad som ska göras och när, och hur mycket pengar som ska satsas.

I arbetsgruppen har ingått företrädare för Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Finansdepartementet. Regeringen har samverkat med Sveriges kommuner och landsting eftersom kommunerna bedöms ha en nyckelfunktion. Varken Kulturdepartementet eller kulturen ingår i strategin. Jag har ställt frågan varför till Socialdepartementet. Återkommer när jag får svar.

Pressmeddelande, sammanfattning, strategin i sin helhet och en webbutsändning från pressträffen finns på http://www.regeringen.se/sb/d/10901/a/112221

En för mig ny term (men inte ny fråga) dyker upp i strategin: frångänglighet, d v s hinderfria utrymningsvägar.

Hur är läget med tillgänglighetsarbetet på biblioteken? Kommer ni att ha uppnått målen till 2010? Vad är hindren? Vad är möjligheterna?

/Maria Lundqvist

Informationsbank om funktionsnedsättningar

I Ljungby kommun har vi under två års tid arbetat med att skapa en informationsbank om funktionsnedsättningar för i första hand personal i kommunen som arbetar med funktionsnedsatta personer. Informationsbanken kan även användas av de funktionsnedsatta själva, anhöriga och allmänheten. Informationsbanken är uppbyggd i fyra delar:

1. Länkar till kataloger eller databaser där man kan söka efter litteratur eller annan media om funktionsnedsättningar.
2. Information om ett antal funktionsnedsättningar, hur man kan få kontakt med organisationer eller annan hjälp, samt länkar för vidare läsning om funktionsnedsättningen.
3. Tips på tidskrifter som skriver om funktionsnedsättningar.
4. Länkar till webbsidor som behandlar funktionsnedsättningar.

Arbetet har präglats av ett genuint samarbete mellan tre förvaltningar (Barn- och Utbildning, Kultur- och Fritid och Social) och handikappföreningarna i Ljungby kommun. Måndagen den 15 september hölls invigning på huvudbiblioteket i Ljungby. Vad vi vet så har ingen annan kommun något liknande.

Här går du in i informationsbanken.

Jens Christiansson, socialbibliotekarie och projektledare