Lärsamverkan i ett framtidsperspektiv

Den 22 oktober 2009 hölls en konferens/inspirationsdag i Karlskrona på temat Lärsamverkan i ett framtidsperspektiv.
Du kan nu se bilder från dagen och powerpoint från Fredrik Claesson, Kairos Future.

Se Bilddokumentation
Se Program

//Joakim Larnö

Annonser

Glaskrisen – också forskningscirklar

GLASKRISEN: forskningscirklar, bibliotek och folkbildningen

Sedan knappt ett år tillbaka har Växjö universitet och Regionförbundet i Kalmar län diskuterat forskningscirklar som metod som bidrag till lösning av samhällsproblem. Efter sommaren går processen vidare med att vi startar ett pilotprojekt.

I forskningscirklar bidrar Universitetet med forskningskompetens och forskningsresultat. De äger rum på den / de platser där ett problem skall lösas. I cirklarna deltar forskare tillsammans med lokala företrädare.

I de forskningscirklar som Universitetet och Regionförbundet diskuterat kommer forskningsbibliotek och folkbibliotek att spela en central roll, liksom studieförbund.

Vid ett första möte med representanter från de fyra kommunerna: Nybro, Uppvidinge, Lessebo och Emmaboda diskuterades det fortsatta arbetet med utgångspunkt från glaskrisen. Ett nytt möte är utsatt till augusti då representanter för bibliotek, kommunledning och universitet är inbjudna.

//Christer Bergqvist

Aktuella utbildningserbjudanden

Länsbiblioteken i Sverige med samverkansprojektet Bibliotek 24 har beslutat om inköp av licenser för Adobe Connect Pro Meeting. Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost har införskaffat licenser och har därmed möjlighet att skapa olika mötesrum och inbjuda bibliotekspersonal till deltagande i möten med upp till 100 deltagare/mötesrum. Man kan alltså träffas via webben för samrådsmöten, information och tips om värdefulla bibliotekstjänster och medier, utbildningsinsatser m.m.

Det finns också möjlighet att få s.k. presentatörsutbildning till mötesdeltagare som har behov av större mötesbefogenheter och presentationsverktyg än vanliga deltagare. Det är en kort webbaserad utbildning som kompletteras av självstudiematerial på webben samt tillgång till live-rådgivning via webbmötesrummet Live Forum.

Styrgruppen för Lärsamverkan har beslutat att erbjuda folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län att avgiftsfritt erhålla 1 presentatörsutbildning/bibliotek i Adobe Connect Pro Meeting via företaget we Zupport. Erbjudandet har nyligen skickats ut via e-post till bibliotekscheferna.

Intresseanmälan om deltagande ska förankras hos resp. bibliotekschef och skickas in till ulf.redmo@softcenter.se med angivande av namn på bibliotek och deltagare, tel. nr och e-postadress. Välkomna med anmälan.

Ulf Redmo

CFL berömmer Regionförbundets arbete med vuxnas lärande

Följande är hämtat ur en rapport utgiven av CFL: ”I Kalmar län pågår sedan ett antal år tillbaka en medveten och aktiv process för att utveckla vuxenutbildningen. Biblioteken har koordinerats kring lärandefrågor, nya mötesplatser och servicefunktioner har skapats, ansvariga för vuxenutbildningen i länet har bildat nätverk, det tvärsektoriella samarbetet ökat och ett antal nationella aktörer har visat intresse för den utveckling som sker i regionen. Detta i samverkan med bredbandsutbyggnaden och de aktiviteter som skett kring byggandet av en regional utbildningsportal ansluten till Netvux innebär att det finns unika möjligheter för regionen att skapa ”försprång” när det gäller den framtida vuxenutbildningen.”

Läs mer: http://www.cfl.se//images/pdf/lu/kalmar.pdf/

Christer Bergqvist

Folkbildningskonferens i Kalmar för att motverka den digitala klyftan

Den 11 februari inbjöd Kalmar Länsbildningsförbund, Regionförbundet och Folkbildningsrådet till en konferens på temat öka den digitala delaktigheten. Föreläsare var bl.a. riksdagsman Anders Åkesson, Christine Cars-Ingels, Folkbildningsrådet och Birgitta Callerud från CFL.

Vid konferensen presenterades också 5 projekt, med medel från CFL, som syftar till att öka den digitala delaktigheten i sydost. Ca 50 personer deltog på konferensen dagtid. Senare på kvällen sändes en något nedbantad version av konferensen från Högskolan i Kalmar, via länk, till 8 orter i Södra Sverige. På så sätt nåddes ytterligare ca 120 personer.

Tänk så mycket tid och utsläpp i miljön som sparades med hjälp av ny teknik! Dessutom var det en fullträff att anordna en konferens om digitala klyftan med just ny teknik, så att många fick se att det fungerar i praktiken. Om konferensen skall sammanfattas blir det så här: För att motarbeta klyftan måste folkbildning och bibliotek organisera ett nära samarbete.

Läs om projektet i Kalmar län: http://www.kalmar.regionforbund.se/Documents/Regionbiblioteket/digital-delaktighet.pdf

Christer Bergqvist

Studerandeenkät

Inom Lärsamverkan är vi precis klara med uppföljningen av 2005 års enkät. Enkäten har gått ut till studerande inom högkola och kommunal vuxenutbildning. Den omfattar områdena bibliotekens servivegrad, lokaler och utrustning samt 24-timmarsbiblioteket. Totalt fick vi in 206 svar.

Glöm inte bort att använda enkätresultatet i bibliotekets utvecklingsarbete!

Högskolestuderande enkätresultat
Komvuxstuderande enkätresultat

/Stefan Wahlstedt

Mer skuggning inom Lärsamverkan

Nu har även Biblioteks- och informationscentrum i Växjö gjort en inbjudan till skuggning inom Lärsamverkan:

Boka bibliotekarien – boka tid för att få enskild hjälp med sin sökning
Gruppundervisning i informationssökning
Utbildning i informationssökning för forskare

Läs mer i den reviderade katalogen över inbjudan till samverkansinsatser!

Det vore mycket positivt om alla bibliotek nu tar fasta på erbjudande och möjligheten att både ta emot besök och att själva besöka andra bibliotek för samråd och inspiration. Vi ska utnyttja att vi i många fall ligger i framkanten beträffande Lärsamverkan.

/Ulf Redmo & Stefan Wahlstedt