Vi levlar upp Digidel – projektmedel till Internetkunskap i studieförbundens ordinarie cirklar!

Nytt projekt på gång – Internetkunskap i studieförbundens ordinarie cirklar! Detta projekt har beviljats 350 000 kr från Internetfonden! Ansökan är gjord av  Läns- och Regionbibliotek samt Bildningsförbund i Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge län. Projektet syftar till att via ett pilotförsök våren 2012 i våra tre län, integrera internetkunskap i studieförbundens ordinarie cirklar.

Om Digidel 2013 ska nå sitt mål om att nå 500 000 människor och göra dem digitalt delaktiga fram till slutet av 2013 räcker det inte att vi arbetar enbart med verksamhet uttalat inriktad på att skapa digital delaktighet.

Det är en förutsättning att vi når in i studieförbundens ordinarie studiecirkelverksamhet för att nå en bredd i verksamheten och radikalt öka rekryteringsmöjligheterna.

Vi vet sedan tidigare och genom de diskussioner som varit lokalt och regionalt med studieförbunden att en stor del av cirkelledarna inte är digitalt delaktiga och att en ännu större del av deltagarna heller inte är det.

Kopp med cafe latte-hjärtaFördelarna med att arbeta på bredden i den ordinarie verksamheten är att

 • här finns redan studiemotiverade personer
 • i gruppen finns ett gemensamt intresse att utgå från och visa på digitala möjligheter
 • i cirkeln finns en trygg, etablerad miljö för lärande
 • studieförbundens ordinarie informationskanaler gör det enkelt att nå både cirkelledare och deltagare
 • ett systematiskt arbete med bra stöd för cirkelledarna gör att man kan koppla på Internet i en vanlig cirkel utan egentliga svårigheter

Vi vill i projektet ta fram två studiematerial med cirkelledare som målgrupp. De ska rikta sig till

 1. digitalt delaktiga – nätbaserat material
 2. icke digitalt delaktiga – traditionellt material med stora möjligheter till självstudier

Materialen är i första hand till för att användas i studieförbundens ordinarie verksamhet, dvs. de traditionella eller vanliga cirklarna kompletteras med ett digidelmaterial som knyter an till den ursprungliga cirkeln. T.ex. Digidel för akvarellmålning eller trädgård …

Långsiktigt ska Internet bli en naturlig del av all cirkelverksamhet och på sikt bidrar detta till att den digitala klyftan minskar radikalt i Sverige. Har man lärt sig att utnyttja Internet inom porslinsmålning är steget inte långt till att använda Internet inom en mängd andra områden.
// Regionbibliotekarie Christer Bergqvist

Annonser

Projekt Småland, Öland, Blekinge fick nya pengar

Projektet går ut på att bygga upp en lokaldatabas i Libris med litteratur och artiklar från de tre landskapen . Projektägare är Regionbibliotek Kalmar i samarbete med Länsbibliotek Sydost och Länsbibliotek Jönköping. Det praktiska arbetet har utförts av de fyra värdbiblioteken. Kalmar, Karlskrona, Växjö och Jönköping. Den 22 januari beviljade Kulturrådets styrelse projektet ytterligare medel: 180 000 kr. Projektet har sedan 2006 beviljats totalt 2 600 000 kr. Via länken nedan kommer Du direkt till lokaldatabasens sökformulär i Libris:
http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=osgo

//Christer B

Vi fick pengar: start för läsfrämjandeprojekt i februari

Länsbibliotek Sydost (projektägare) med Regionbibliotek Kalmar som samverkande part har beviljats pengar från Kulturrådet för projektet Nya medel – nya möjligheter: Läsfrämjande cross over.

Här följer ett avsnitt ur bilagan som skickades till Kulturrådet:

”Under 2000-talet har en markant förändring av barns och ungas medievanor skett genom den snabba utvecklingen av den digitala tekniken och framväxten av lättillgängliga, interaktiva medier och kommunikationsformer. Utvecklingen och dess konsekvenser för biblioteken finns bl a beskrivet i den danska rapporten Fremtidens betjening af börn (Biblioteksstyrelsen, 2008).

Samtidigt diskuteras läsfrämjande- och förmedlingsarbetet för barn och unga och behovet och möjligheterna att finna nya former och arbetssätt. Detta kan bland annat ske genom ett fördjupat samarbete med skolan, högre grad av gestaltande inslag i förmedlingsarbetet, genom barns eget medskapande utifrån ett vidgat textbegrepp och användande av olika digitala fora (se tex Läsfrämjande arbete för barn och unga i en digital tid, Biblioteksbladet 08: 2007).

I en kort bakgrundsskiss måste utrymme även ges åt det faktum att en stor del av barnbibliotekariekåren (och med den erfarenheter och lång tradition av förmedlingsarbete) försvinner från arbetsmarknaden de närmaste åren.

De nytillträdande saknar de äldres erfarenheter men har samtidigt helt andra referenser, kunskaper och förhållningssätt till dagens digitala teknik.

Mot den bakgrunden vill vi ge bibliotekspersonal och deras pedagogiska förmedlarpartners i lokala nätverk i de 25 kommunerna i Sydostregionen

(Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) möjligheter att utveckla, förbättra och fördjupa sitt läsfrämjande arbete genom fortbildning, samverkan och uppföljande gemensam tillämpning i

* Improvisationsteknik, kroppsspråk och röst- och talteknik
* dramatiserat bokprat
* grundläggande teknik, produktion och publicering av rörlig media

Målgruppen är sammantaget ett 80-tal personer i regionen:

barnbibliotekspersonal i samverkan med pedagogiska partners, dvs andra yrkesgrupper som möter barn och unga (F – 7 lärare, modersmålslärare, fritidspedagoger).

Medverkande blir skådespelare/teaterpedagog, litteratur-/berättarpedagog och medie-/filmpedagog, samtliga inom regionen.”

80 deltagare hade inneburit att samtliga kommuner ville vara med. Nu blir det inte riktigt så, utan deltagarantalet kommer förmodligen att landa på ett 40-tal från Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Och det är vackert så.

Resultatet av teori och praktik är tänkt att läggas ut på You Tube. Där är vi inte än, men vi kommer informera i god tid innan premiären. Under resans gång kan ni förstås även räkna med såväl underhandrapporter från projektledningen (undertecknad och Pia Malmberg – Kronvall) som förhoppnigsvia bidrag från dem som deltar.

Vi kör i gång under februari och beräknar vara klara med själva projektet under hösten 2010.

Lars Johansson

Barn-och ungdomsblogg och TV-spel i Oskarshamn

Jenny E, bibliotekarie på Oskarshamns bibliotek, känd för en större (biblioteks)allmänhet genom att vara en av upphovspersonerna till den utmärkta biblardig.wordpress.com, vill delge er två nyheter från sitt bibliotek.

För det första tipsar hon om Oskarshamns nya barn- och ungdomsblogg, Bokträdet, och enklast kommer ni dit genom att klicka på boktradet.blogspot.com eller skriva in adressen i era webbläsare. Det är alltså BUS-gruppen på Oskarshamns bibliotek som driver Bokträdet. Information om att detta INTE är en grupp värstingar, spännande boktips för de yngre och mycket annat, hittar man på Bokträdet. 🙂

För det andra är det snart premiär för TV-spel i Oskarshamn , nämligen lördagen den 20 september. Mer information finns i premiärprogrammet, vilket nås genom att klicka på länken. Satsningen är en del av Spelbibliotek Sydost som är ett samarbete mellan biblioteken i Kalmar, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn och Älmhult. Spelbibliotek Sydost bygger på tanken om en gemensam pool av spel som vandrar mellan biblioteken och som kompletteras med viss regelbundenhet.  

Gemensamt planeringsmöte mellan Kalmar och Sydost

Den 10-11 december träffades de båda bibliotekens personal för att planera samverkan under 2008. Följande kan saxas ur anteckningarna:

 • Arbetet med webb 2.o fortsätter
 • Gemensam kompetensutveckling för sydostbiblioteken bl.a. inom marknadsföring, Marratech, Internet m.fl.
 • Gemensamma arbetsmöten inom bl.a. följande områden medier, mångkultur, särskilda tjänster, lokalitteratur, skolbibliotek m.fl.
 • Gemensam EU-ansökan till sociala fonden (kompetensutveckling) tillsammans med högskole- och universitetsbiblioteken
 • Försök till att dra igång utlåning av TV-spel

/Christer Bergqvist

Gemensamt chefsmöte för sydost

Den 13 november träffades bibliotekscheferna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län i Emmaboda. Frågor som behandlades var skolbiblioteksmodulen Freelib, SMS på biblioteken i sydost, transportfrågan och innehållsdeklartion av lärmiljöer. En arbetsgrupp tillsattes för att bevaka EU-strukturfonder. Under eftermiddagen diskuterades förusättningar för en gemensam strategi för biblioteken i sydost. Läs anteckningarna från mötet.

/Christer